Ingyenes szállítás, 7500 Ft feletti vásárlás esetén. Részletek itt.

Müzlista részletek

Szervező: Hester’s life Kft., (Székhely, levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18. Cégjegyzékszám: 19-09-518535) a továbbiakban: “Szervező”.

1. Általános rendelkezések

A “Müzlista” elnevezésű játék (továbbiakban „játék”) szervezője a Hester’s life Kft., (székhely: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18.).

A játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező Hester’s life Kft. látja el.

2. A játék mechanizmus és részvételi feltételek

Tölts fel egy képet a reggelidről Insta storyba, használd a #HESTERSLIFE #MUZLISTA tageket és nyerj egy Hester’s Life designer müzlis tálat, hogy még jobb formát öltsön minden reggeled! A játék és a szabály módosult, kérlek @-al tagelj minket a reggeli képen, hogy biztosan értesüljünk róla!

Nyertest, minden hónap elején hírlevélben hirdetünk!

A játékban hozzájárulsz ahhoz, hogy az INSTA neved a Hester’s Life hírlevelében nyertesként kihirdetésre kerüljön.

A játékban időtartam visszavonásig tart.

A kapott kártyán szereplő leírásnak megfelelően kell cselekedni. A privát profillal rendelkezők üzenetben küldhetik el az érvényes nevezésüket. Más által készített fénykép beküldése, más fotóval való egyezése kizárást von maga után.

3. Nyeremények

A játékon összesen havi 1 db DESIGNER MÜZLIS TÁLAT sorsolunk ki.

Nyeremények egyeztetése személyes üzenetek útján.

Sorsolás minden hónap első hétfőjén.

A játék során minden hónapban egy szerencsést, akit véletlenszerűen kisorsolunk az Instagram story alapján.

A változtatás jogát fenntartjuk.

4. Részvételi feltételek

A játékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook és Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott játék mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a játékot meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük: Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

• § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

• § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

• § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

• § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

• § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

• § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

• § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

• § Bevételi adatokat tesz közzé.

• § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

• Az a játékos vehet részt a játék sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

5. Kizárások

A játékban nem vehetnek részt a Hester’s life Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Hester’s life Kft. megbízásából a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Hester’s life Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Hester’s life Instagram oldalán nyújtunk felvilágosítást.

A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a játék teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Hester’s life Instagram oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

Más által készített fénykép beküldése, más fotóval való egyezése kizárást von maga után.

6. Érvénytelen pályázat

A játékban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott játék mechanizmusnak nem felel meg. Érvénytelennek minősül az a pályázat, ahol a játékos nem saját maga által készített fényképet küld be nevezésként.

7. A játék időtartama

A játék kiírása szeptember 25-től visszavonásig tart.

8. A nyertesek kiválasztása

Az Instagram Story-ban  #HESTERSLIFE #MUZLISTA hashtageket használók érvényes fényképek feltöltői között random sorsolással kerül kiválasztásra összesen havi 1 nyertes. A játék és a szabály módosult, kérlek @-al tagelj minket a reggeli képen, hogy biztosan értesüljünk róla!

 

Nyeremények átadásának egyeztetése személyes üzenetek útján.

Sorsolás minden hónap első hétfőjén 15:00:00-kor történik. Az eredményhirdetés a soron következő hírlevélben jelezzük, a nyertes Instagram nevével.

9. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A kapcsolatfelvétel a nyertesek feladata, e-mailen vagy Instagram üzeneten keresztül, a Hester’s life profiljával. A nyertesek a nyereményüket személyes egyeztetés után a megadott címre küldve vehetik át.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell jelentkezniük üzenet formájában a nyereménnyel kapcsolatban. A nyertes(ek) nevét a Hester’s life Instagram Story-jában tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

10. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

11. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Hester’s life Kft., (Székhely, levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18.)

Játékos: aki Instagram profilján keresztül teljesíti a “Müzlista” feladat kiírását, a játék időtartamában, illetve ott az Adatkezelő szervezésében megjelenő bármely játékban részt vesz. Az adatkezeléssel érintett weboldalak konkrét és pontos címe: https://www.instagram.com/hesterslife/

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a játékokban illetve a regisztrációban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) fogalomrendszerével egyeznek meg.

1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.

2. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

4. Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Hester’s life Kft. számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.

5. Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

6. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

7. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

8. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a [email protected] e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: [email protected] illetve postacímen: Hester’s life Kft. (Székhely, levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18.) továbbiakban: A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a Hester’s life Facebook oldalán adunk.

12. Felelősség kizárása

A játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a játékból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A játék szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A játékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.instagram.com/hesterslife/ Instagram Story-jában oldalon értesülhetnek.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Hester’s life Kft., mint Szervező és lebonyolító

Budapest, 2020. szeptember 25.

 

Ingyenes szállítás, 7500 Ft feletti vásárlás esetén. Részletek itt.