Free delivery for orders above 8500 Ft. Details here.

HESTER’S LIFE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELE (továbbiakban: ÁSZF)

A jelen ÁSZF a Fine Factory Kft. (székhely: 8200, Veszprém, Kistó utca 11. ; adószáma: 25574690-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-518535 - nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; elektronikus levelezési címe: [email protected]; a továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.hesterslife.com, illetve a www.hesterslife.hu weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, vagy jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget, valamint utánvétes megrendelés esetén az utánvét költségét is megfizeti.

1.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található, a konkrét árucikk termékleírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, továbbá utánvételes megrendelés esetén az utánvét költségét.

1.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére olyan hibás ár kerül a Webáruház felületére, mint a rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja az általa meghatározott áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.6. A Szolgáltató a kiszállítást Magyarországon belül a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. csomagküldő szolgáltatásán keresztül végzi. A kiszállítás költsége csomagonként 1.290 Ft (bruttó összeg). A Szolgáltató több áru egyidejű megrendelését egy csomagként számolja, azaz több áru egyidejű megrendelését egyszeri kiszállítási költség terheli.

ELÁLLÁS

1.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog azon Ügyfeleket illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”  A Szolgáltató a webáruházon keresztül kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem jön létre a felek között, így az Ügyfelet elállási jog illeti meg. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.  A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.  Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.  Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. A Szolgáltató által értékesített termékek jellegére tekintettel az elállási jog sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolású termékre vonatkozóan gyakorolható. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termékkel összefüggésben kifizetett összeget – termék vételára, fogyasztó által viselt költségek – az Ügyfél részére.  A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ügyfél köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, úgy azt az erre vonatkozó nyilatkozatával teheti meg (az elállási nyilatkozat minta itt érhető el). Elegendő az Ügyfélnek az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató emailben visszaigazolja. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződéskötés és a termék átvételének napja közötti időtartam alatt is gyakorolhatja.

Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy az Ügyfél egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltató a regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. tv. („Info.tv.”) rendelkezései alapján kezeli. Az adatkezelésről bővebben az ADATVÉDELEM menüpontban tájékozódhat.

2.3. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A MEGRENDELÉS

3.1. Az Ügyfél a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelést követően az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Fizetési lehetőségek: utánvét vagy előre átutalás. Az előre utalás történhet SimplePay használatával vagy a Szolgáltató visszaigazolásban szereplő OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára utalással. Előre átutalás esetén a Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában szereplő pontos összeg beérkezett a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásában szereplő bankszámlaszámára. Előre utalás esetében amennyiben az Ügyfél a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 30 napon belül fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Szolgáltató az Ügyfélnek címzett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a szerződés a Felek teljesítése nélkül megszűnik.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi a Szolgáltató székhelyén, és ezen időtartamon belül az Ügyfél részére hozzáférhetővé teszi. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Weboldalon megrendelt és készleten lévő terméket, előre utalás esetében a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 4-6 munkanapon belül, utánvétel esetében megrendelést követő 4-6 munkanapon belül a Szolgáltató 1.6. pontban meghatározott alvállalkozója fuvarozza ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A készleten nem lévő, vagy az Ügyfél egyedi megrendelése alapján készült termékek szállítása 2-14 munkanap.

4.2. Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között szállítja házhoz.

4.3. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagnak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

5. PANASZKEZELÉS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

5.1. Az Ügyfél megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), az Ügyfelet ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató levelezési címén, e-mail címén tehet meg.

A kellékszavatossággal és termékszavatossággal kapcsolatban részletes tájékoztatás jelen ÁSZF 2. számú függelékében található.

Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 8200 Veszprém, Kistó u. 11., vagy [email protected] érhető el a Szolgáltató.

5.2. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

5.3. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.

5.4. A Szolgáltató az Ügyfél által tett panaszokra azok beérkezését követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

5.5. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye és a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Veszprém Megyei Békéltető Testület székhelye:

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)

Fax: +36-88-412-150

E-mail: [email protected]

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

 A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Fine Factory Kft. nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az online vitarendezési platform elérhető a következő linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

EGYEBEK

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, továbbá a Szolgáltató létrejött szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét.

6.3. A Fine Factory Kft. szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex alá nem vetette magát.

6.4. A webáruház tárhelyszolgáltatójának adatai:

Elnevezés: Aventail Szolgáltató és Informatikai Tanácsadó Kft.
Székhely: 6722 Szeged, Bécsi körút 23. A. ép. fszt. 1.
Adószám: 26654070-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-025190, nyilvántartó hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

 

1. sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) 8200 Veszprém, Kistó u. 11. vagy [email protected]  címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai: Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez az Ügyfél kifejezetten a hozzájárulását adja; ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit a Fine Factory Kft. viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy az Ügyfél köteles a Fine Factory Kft. ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a termék(ek) visszaküldéséről.

Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Fine Factory Kft., 8200 Veszprém, Kistó u. 11.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.

 

2. sz. Függelék

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1.Kellékszavatosság Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A Fine Factory Kft. hibás teljesítése esetén Ön a Fine Factory Kft-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

o   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

o   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? - Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? - A Fine Factory Kft-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? - A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Fine Factory Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával? - Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján? - Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? - A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény? - Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? - Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? - A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

Veszprém, 2024. január 10. napjától hatályos

Az ÁSZF az alábbi linkről letölthető:

https://hesterslife.com/sites/site/static/docs/%C3%BC2694-5%20%C3%81SZF%20jav%C3%ADtott.docx